Kế hoạch đào tạo Năm 2024

1/ Ngành Kế toán doanh nghiệp

2/ Ngành Tài chính ngân hàng

3/ Ngành Tin học ứng dụng

4/ Ngành Pháp Luật

5/ Ngành Tiếng Nhật

6/ Ngành Tiếng Anh