SỞ LAO ĐỘNG & TBXH TP. HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP SÀI  GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết dương lịch, Tết nguyên đán và học lại sau tết

Hiệu trưởng trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn thông báo kế hoạch nghỉ tết dương lịch, nguyên đán và học lại sau tết đối với học sinh khoá học K12, K13 và K14 như sau:

1/ Tết Dương lịch:

  • HS-SV nghỉ tết ngày 01/01/2020.
  • Ngày học lại 02/01/2020.

2/ Tết Nguyên đán:

  • HS-SV nghỉ tết từ ngày 12/01/2020 (tức ngày 18 tháng chạp, Năm Kỷ hợi) đến hết ngày 10/02/2020 (tức ngày 17 tháng giêng Năm Canh tý).
  • Ngày học lại 11/02/2020 (tức 18 tháng giêng Năm Canh tý)

Lưu ý : Những trường hợp HS-SV xin nghỉ trước ngày theo thông báo này Nhà trường sẽ không giải quyết.

                                                        HIỆU TRƯỞNG