Thông báo

Trường Trung cấp Tổng hợp Sài gòn chỉ có Fanpage là:

  1. https://www.facebook.com/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Trung-c%E1%BA%A5p-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-S%C3%A0i-g%C3%B2n-659540514140260

2. https://www.facebook.com/diendansafi (trang cũ)

Ngoài 2 trang này, Nhà trường không có Fanpage nào khác.