Các Thông tư về GDNN

  1. LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, Văn bản hợp nhất Số: 18/VBHN-VPQH, ngày 05 tháng 7 năm 2019

  2. Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  3. Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/03/2022 Bộ của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  4. Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 Bộ của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  5. Thông tư số  24/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội
  6. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  7. Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  8. Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế công tác HSSV trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  9. Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  10. Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXHngày 28 tháng 12 năm 2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp